KOSMOS 2009 Tom 58, Numer 3-4 (284-285)


251         PDF
KOZŁOWSKI J., RADWAN J.
150 lat darwinowskiej teorii ewolucji - Słowo wstępne


255         PDF
HISTORIA MYŚLI EWOLUCYJNEJ

257         PDF
ŁASTOWSKI K.
Dwieście lat idei ewolucji w biologii. Lamarck - Darwin - Wallach

273         PDF
STRZAŁKO J.
Darwin jako antropolog ewolucyjny. Problem ras ludzkich

279         PDF
KUŹNICKI L.
Percepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach 1860-1881

287         PDF
KUŹNICKI L.
Postać i dzieło Karola Darwina w polskim piśmiennictwie 1882

297         PDF
KUŹNICKI L.
Ewolucjonizm w Polsce 1883-1959

315         PDF
ŁOMNICKI A.
Spotkanie teorii Darwina z genetyką


319         PDF
MECHANIZMY EWOLUCJI, ICH KONSEKWENCJE I METODY BADANIA

323         PDF
ŁOMNICKI A.
Dobór naturalny

329         PDF
JERZMANOWSKI A.
Powstawanie, rodzaje i rola zmienności w ewolucji

335         PDF
ŁOMNICKI A.
Poziomy doboru, adaptacje

341         PDF
RADWAN J.
Dobór płciowy

347         PDF
WOYCIECHOWSKI M.
Dobór krewniaczy a ewolucja owadów eusocjalnych

357         PDF
KOZŁOWSKI J.
Ewolucja strategii życiowych

367         PDF
GLIWICZ J., GLIWICZ Z. M.
Konkurencja o zasoby i drapieżnictwo jako czynniki doboru

377         PDF
ŁOMNICKI A.
Dryf genetyczny

385         PDF
BABIK W.
Ewolucja genomów i powstawanie nowych genów

395         PDF
KORONA R.
Granice adaptacjonizmu

403         PDF
KACZANOWSKI A.
Ewolucja istotnych cech budowy organizmu zwierzęcego. Uwagi dotyczące ewolucji programu rozwoju zwierząt i dziedzictwa genetycznego człowieka

417         PDF
ELŻANOWSKI A.
Jak wzrasta złożoność organizmów

429         PDF
GECOW A.
Algorytmy ewolucyjne i genetyczne, ewolucja sieci złożonych i model regulacji genowej a mechanizm darwinowski

443         PDF
ARGASIŃSKI K.
Metody teorii gier ewolucyjnych

459         PDF
KOTEJA P.
Ewolucja eksperymentalna

475         PDF
PILOT M.
Mechanizmy prowadzące do zróżnicowania genetycznego między populacjami w obrębie gatunku

485         PDF
SPALIK K.,, PIWCZYńSKI M.
Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych


499         PDF
HISTORIA ŻYCIA NA ZIEMII

501         PDF
WEINER J.
Hipotezy o powstaniu i wczesnej ewolucji życia

529         PDF
RACKI G.
Wielkie wymierania i ich przyczyny

547         PDF
GOLIK P.
Pochodzenie i ewolucja genomu mitochondrialnego

555         PDF
BARTNIK E.
Ludzki genom mitochondrialny

559         PDF
KASZYCKA K. A.
Pochodzenie i ewolucja człowieka


571         PDF
BIOLOGIA EWOLUCYJNA A SPOŁECZEŃSTWO

573         PDF
PAWŁOWSKI B., DANEL D.
Psychologia ewolucyjna - Nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu

585         PDF
ELŻANOWSKI A.
Etyczne konsekwencje ewolucji

595         PDF
BAŃBURA J.
Niebezpieczeństwa kreacjonizmu