PROCEDURA RECENZOWANIA

  1. Do oceny każdej pracy powoływani są niezależni recenzenci (ewentualnie jeden a drugi dopiero w przypadku dyskwalifikacji pracy przez pierwszego) spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest autor(orzy); nazwiska ich nie są ujawniane autorom. Recenzja powinna być przesłana do redakcji w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca.
  2. Przyjęcie przez recenzenta pracy do oceny jest jednoznaczne z deklaracją o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste - związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego stopnia, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie ostatnich 2 lat).
  3. Recenzent jest zobowiązany przedstawić w swojej opinii uzasadniony wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, jej przyjęcie po spełnieniu określonych warunków lub odrzucenie.
  4. Podstawowe kryteria kwalifikacji zawarte są w formularzu recenzji na stronie internetowej.
   Formularz dla recenzenta PDF

Lista recenzentów współpracujących z kwartalnikiem KOSMOS w roku 2017