WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW KWARTALNIKA KOSMOS    PDF

  OBECNIE 12 PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ  

  1. KOSMOS publikuje artykuły informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników z wyższym wykształceniem, zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.

  2. Wszystkie artykuły są recenzowane oraz opracowywane językowo i stylistycznie.

  3. Artykuły powinny być pisane językiem naukowym, lecz zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie. Jest wskazane wyjaśnianie specjalistycznego słownictwa, a zwłaszcza wprowadzanych skrótów. Należy unikać nadmiernej liczby cytowań oryginalnych prac, odsyłając czytelników w miarę możliwości do artykułów przeglądowych.

  4. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 stron, łącznie ze spisem literatury, tabelami i ilustracjami. W przypadku zeszytów tematycznych, objętość artykułu należy ustalić w porozumieniu z redaktorem merytorycznym zeszytu.

  5. Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman 12 z odstępem 1,5 między wierszami i lewym marginesem szerokości 2,5 cm, bez używania wyróżnień (podkreślania, spacjowania), z wyjątkiem kursywy, bez centrowania tytułów, zaznaczania akapitów, formatowania i wymuszania przenoszenia. Wszystkie śródtytuły piszemy bez numeracji, czcionką tej samej wielkości. Strony należy numerować. Tekst musi zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko(a) autora(ów), nazwę i adres zakładu pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej (E-mail). Do pracy należy dołączyć krótkie (do 150 wyrazów) streszczenie w jęz. angielskim i polskim oraz słowa kluczowe.

  6. Cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych kapitalizowanymi literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (BROOKS i FROG 1993), (FISHER i współaut. 1992). Cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach:

  - artykuł:
  TAKAHASHI J. S., ZATZ M., 1982. Regulation of circadian rhytmicity. Science 217, 1104-1111.

  - rozdział:
  KETRING D. L., 1977. Ethylene and seed germination. [W:] The physiology and biochemistry of seed dormancy and germination. KHAN A. A. (red.). North Holland Publishing Co., Amsterdam, 157-178.

  - książka:
  SEIDENSTICKER J., 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. Elipsa, Warszawa.

  7. Rysunki, schematy i fotografie mają być wykonane w jednym z formatów: *.eps, *.tif, *.psd i dostarczone jako osobne pliki wraz ze zbiorem tekstowym. Redakcja nie przyjmuje figur w formacie .doc czy .rtf. Opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie mniejszą niż 12 punktów. Podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone na końcu artykułu na osobnej stronie.

  W przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk.

  Kolorowe ilustracje mogą być umieszczone wyłącznie na koszt Autora(ów) lub zatrudniającej instytucji.

  8. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez wszystkich autorów, zawierający następujące informacje: (i) oświadczenie o oryginalności artykułu i nieskładaniu analogicznej pracy do druku w innym czasopiśmie, (ii) określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu, (iii) informacje o źródłach finansowania (np. grant).

  9. Prace należy nadsyłać do Sekretarz Redakcji (a.wasik@nencki.gov.pl) w formie elektronicznej, w formacie *.doc lub *.rtf.

  10. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu e-mailem do Redakcji w ciągu 3 dni od chwili otrzymania. Korektę należy nanieść na pliku pdf przesłanym przez redakcję, przy pomocy programu Acrobat Reader (bezpłatny program który można pobrać z internetu: Acrobat Reader version 8 - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).

  11. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne ze scedowaniem przez autora (autorów) praw autorskich na rzecz Wydawcy.

  12. Pierwszy Autorów otrzymuje jeden egzemplarz zeszytu KOSMOS, w którym ukazał się jego artykuł.